O nas

Cel działania

1. Upowszechnianie sportu, turystyki i rekreacji w dziedzinie żeglarstwa morskiego i śródlądowego oraz jachtingu motorowodnego;
2. Spełnianie – poprzez żeglarstwo – roli wychowawczej i propagandowej, kształtowanie wysokiego morale oraz godnej postawy obywatelskiej, patriotycznej i chrześcijańskiej;
3. Kształtowanie i umacnianie obywatelskiej postawy wobec spraw bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli oraz propagowanie rozwoju i tradycji polskiej policji wodnej i flotylli rzecznej;
4. Kształtowanie i utrwalanie w społeczności klubowej zainteresowań i umiejętności ważnych z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa oraz przydatnych w przygotowaniu do zwalczania zagrożeń w stanach kryzysowych;
5. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy policji wodnej poprzez szkolenie żeglarskie;
6. Działania na rzecz rzeczpospolitej polskiej, osób przebywających na obszarach wodnych oraz integracji społeczności policji wodnej;
7. Wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa żeglugi jachtowej oraz ochrony środowiska naturalnego;
8. Popieranie wszelkich form edukacji i kultury w zakresie spraw żeglarskich i marynistycznych;
9. Kształtowanie i popularyzowanie obywatelskiej postawy wobec policji w szczególności wobec policji wodnej;
10. Kultywowanie i popularyzowanie tradycji oręża polskiego na wodach śródlądowych w szczególności flotylli wiślanej i pińskiej oraz realizowanie projektów z zakresu zachowania dziedzictwa historycznego policji wodnej i żeglarstwa policyjnego;
11. Reprezentowanie interesów członków klubu

Statut

JACHT KLUB POLICJANTÓW WODNYCH
„GALAR”
nr KRS 0000736919
My Policjanci Wodni, żeglarze w Roku Pańskim 2018 tworzymy nad Wisłą
w Warszawie Jacht Klub Policjantów Wodnych „Galar” dla uczczenia setnej rocznicy
odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę, która dwa lata temu obchodziła 1050
urodziny.
Dla uczczenia w roku 2019 setnej rocznicy powołania Policji Państwowej,
dla uczczenia w roku 2020 setnej rocznicy powołania Policji Wodnej oraz dla kultywowania
w latach kolejnych pamięci i tradycji wynikających z wydarzeń minionych.

ROZDZIAŁ 1


NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ
I CHARAKTER PRAWNY

§1

 1. Stowarzyszenie kultury fizycznej nosi nazwę JACHT KLUB POLICJANTÓW WODNYCH „GALAR”, w skrócie JKPW „GALAR”, zwanym dalej Klubem, jest Klubem sportowym, szkoleniowym, turystycznym i rekreacyjnym w wiodącej dziedzinie żeglarstwa i motorowodnej a ponadto w innych dyscyplinach morskich i śródlądowych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa;
 2. Klub posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego;
 3. Klub został utworzony na czas nieoznaczony i działa w ramach prawnych wyznaczonych przez właściwe ustawy oraz na podstawie niniejszego statutu;
 4. Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.

§2

 1. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej a siedzibą jego władz jest miasto Warszawa;
 2. Dla właściwego realizowania celów statutowych Klub może prowadzić działania w kraju jak i poza granicami RP.

§3


Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o
podobnym profilu działania, o ile nie narusza to przepisów prawa polskiego.

§4

Klub realizuje cele statutowe współpracując m.in. z jednostkami organizacyjnymi podporządkowanymi Ministrowi Spraw Wewnętrznych oraz organizacjami o podobnym profilu działania.

§5

 1. Klub jest dobrowolną, samorządną i trwałą organizacją o celach niezarobkowych, samodzielnie określającą swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwalającą akty normatywne działalności;
 2. Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej osób w nim stowarzyszonych, do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków;
 3. Członkowie Zarządu Klubu nie mogą otrzymywać wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.
 4. W umowach miedzy Klubem a członkami Zarządu oraz w sporach z nim, Klub reprezentuje Członek Komisji Rewizyjnej Klubu wskazany w Uchwale Komisji Rewizyjnej Klubu.

ROZDZIAŁ 2
GODŁO, BARWY I ZNAKI KLUBU

§6

 1. Godłem Klubu jest gwiazda koloru szarego z błękitną szarfą z nazwą klubu na, której znajduje się kotwica admiralicji.
  • Logo Klubu Galar
 2. Barwami Klubu jest płat tkaniny o barwach Rzeczypospolitej Polskiej w kształcie prostokąta, którego stosunek szerokości do długości wynosi 1:1,8. Pośrodku długości białego pasa umieszczone jest godło Rzeczypospolitej Polskiej. Stosunek wysokości godła do szerokości płata tkaniny wynosi 2:5. Płat tkaniny posiada błękitne obramowanie, którego szerokość w stosunku do szerokości płata tkaniny wynosi 1:9.W części białego pasa, pomiędzy godłem Rzeczypospolitej Polskiej a brzegiem przy-drzewcowym, jest umieszczona gwiazda koloru szarego z błękitną szarfą na, której znajduje się kotwica admiralicji (godło Klubu ). Stosunek: 2:5;
 3. Proporcem Klubu jest biało – czerwona flaga o kształcie trójkąta równoramiennego z umieszczonym po środku godłem Klubu;
  • Proporzec Klubu Galar
 4. Proporcem Komandora Klubu jest biało – czerwono – niebieska flaga o kształcie trójkąta równoramiennego;
  • Trójkątny proporzec Komandora Klubu Galar
 5. Odznaką Klubu jest miniatura godła;
 6. Wzór barw, godła, proporca Klubu i proporca komandora Klubu stanowią załączniki do niniejszego statutu;
 7. Klub używa pieczęci okrągłej, po środku, której mieści się godło Klubu, a w owalu napis: JACHT KLUB POLICJANTÓW WODNYCH „GALAR” WARSZAWA;
 8. Posługiwanie się godłem, barwami, proporcem i odznaką jest zastrzeżone dla członków Klubu i osób fizycznych z nim związanych;

ROZDZIAŁ 3
CELE KLUBU I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§7
Celami Klubu są:

 1. Upowszechnianie sportu, turystyki i rekreacji w dziedzinie żeglarstwa morskiego i śródlądowego oraz jachtingu motorowodnego;
 2. Spełnianie – poprzez żeglarstwo – roli wychowawczej i propagandowej, kształtowanie wysokiego morale oraz godnej postawy obywatelskiej, patriotycznej i chrześcijańskiej;
 3. Kształtowanie i umacnianie obywatelskiej postawy wobec spraw bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli oraz propagowanie rozwoju i tradycji polskiej Policji Wodnej i Flotylli Rzecznej;
 4. Kształtowanie i utrwalanie w społeczności Klubowej zainteresowań i umiejętności ważnych z punktu widzenia bezpieczeństwa Państwa oraz przydatnych w przygotowaniu do zwalczania zagrożeń w stanach kryzysowych;
 5. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy Policji Wodnej poprzez szkolenie żeglarskie;
 6. Działania na rzecz Rzeczpospolitej Polskiej, osób przebywających na obszarach wodnych oraz integracji społeczności Policji Wodnej;
 7. Wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa żeglugi jachtowej oraz ochrony środowiska naturalnego;
 8. Popieranie wszelkich form edukacji i kultury w zakresie spraw żeglarskich i marynistycznych;
 9. Kształtowanie i popularyzowanie obywatelskiej postawy wobec Policji w szczególności wobec Policji Wodnej;
 10. Kultywowanie i popularyzowanie tradycji oręża polskiego na wodach śródlądowych w szczególności Flotylli Wiślanej i Pińskiej oraz realizowanie projektów z zakresu zachowania dziedzictwa historycznego Policji Wodnej i żeglarstwa policyjnego;
 11. Reprezentowanie interesów członków Klubu

§8

Klub realizuje swoje cele jako nieodpłatną lub odpłatną działalność pożytku publicznego poprzez następujące działania:

 1. Prowadzi działalność szkoleniową i edukacyjną w zakresie żeglarstwa, sportów motorowodnych, obronnych oraz szeroko rozumianych spraw morskich i śródlądowych wśród funkcjonariuszy Policji Wodnej, innych funkcjonariuszy Policji, dzieci i młodzieży wliczając w to również osoby niepełnosprawne, w szczególności wśród dzieci funkcjonariuszy Policji, którzy polegli w trakcie pełnienia obowiązków służbowych;
 2. Przeprowadza egzaminy na stopnie żeglarskie i motorowodne w ramach posiadanych uprawnień;
 3. Dąży do osiągnięcia optymalnych warunków uprawiania przez członków żeglarstwa, w tym również regatowego oraz sportów motorowodnych;
 4. Organizuje imprezy żeglarskie, regaty, rekreację na morzu i wodach śródlądowych oraz obozy, kursy, współzawodnictwo w sportach obronnych, rejsy i wyprawy integrujące środowiska żeglarskie, społeczności policyjne i cywilne;
 5. Prowadzi i wspiera działalność kulturalną w zakresie żeglarstwa i spraw morskich, dba o zachowanie etyki, etykiety i ceremoniału żeglarskiego i morskiego;
 6. Prowadzi własne ośrodki żeglarskie oraz nadaje taki status ośrodkom prowadzonym przez inne podmioty;
 7. Prowadzi obiekty służące bezpieczeństwu oraz obsługujące żeglarski i wodniacki ruch turystyczny;
 8. Wykonuje zadania w zakresie ratownictwa i wspierania ludności;
 9. Współdziała ze stowarzyszeniami dzieci i młodzież, a zwłaszcza z Uczniowskimi Klubami Sportowymi;
 10. Inicjuje i podejmuje z zachowaniem obowiązujących przepisów inne działalności zmierzające do realizacji statutowych celów Klubu;

ROZDZIAŁ 4
CZŁONKOWIE KLUBU, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§9

Członkowie Klubu dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych;
 2. członków wspierających;
 3. członków honorowych

§10

 1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być:
  1. policjanci służby czynnej i policjanci emerytowani oraz członkowie ich rodzin;
  2. osoby fizyczne uprawiające żeglarstwo śródlądowe i morskie;
  3. osoby fizyczne deklarujące działalność społeczną w Klubie.
 2. Członkami wspierającymi Klubu mogą być osoby fizyczne posiadające obywatelstwo polskie lub cudzoziemcy oraz krajowe i zagraniczne osoby prawne, które zadeklarują wspieranie działalności Klubu finansowo, rzeczowo lub w inny sposób.
 3. Członkami honorowymi mogą zostać osoby fizyczne szczególnie zasłużone dla działalności Klubu.

§11

 1. Członkostwo zwyczajne nabywają osoby po ukończeniu 18. roku życia na mocy uchwały Zarządu Klubu, na podstawie złożonej przez kandydata lub opiekuna prawnego pisemnej deklaracji. Osoby między 16. i 18. rokiem życia oraz osoby, które nie ukończyły 16 roku życia mogą zostać członkami Klubu na zasadach opisanych w Ustawie Prawo o Stowarzyszeniach. Od uchwały Zarządu w sprawie nie przyjęcia w poczet członków, kandydat na członka może odwołać się do Walnego Zgromadzenia Członków Klubu.
 2. Tytuł „Honorowy Członek Jacht Klubu Policjantów Wodnych „Galar nadaje Walne Zebranie członków Klubu na wniosek Zarządu Klubu.
 3. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji.

§12

 1. Członek zwyczajny Klubu ma następujące prawa:
  1. czynne i bierne prawo wyborcze;
  2. prawo składania wniosków i uczestnictwo w przedsięwzięciach Klubu;
  3. korzystanie – na zasadach określonych przez władze Klubu – z urządzeń sportowych i sprzętu;
  4. noszenie odznaki i stroju w barwach Klubu.
 2. Członek wspierający ma prawo do:
  1. uczestnictwa w działaniach które wspiera, uczestniczenia w Walnym Zebraniu;
  2. uzyskiwania informacji o sposobie wykorzystania przez Klub udzielonego przez niego wsparcia oraz efektach wspieranych działań;
  3. uzyskiwania rozliczeń przekazanych środków finansowych;
  4. wymieniania go w wykazie osób wspierających działalność Klubu stosowanie do wielkości udzielonego wsparcia;
  5. korzystania ze sprzętu i urządzeń klubowych.
 3. Członek honorowy Klubu.
  1. Członkiem honorowym Klubu może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Klubu bądź w znaczący sposób przyczyniła się do rozwoju i popularyzacji dziedziny będącej głównym przedmiotem działalności klubu
  2. Członkowie honorowi przyjmowani są przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Klubu.
  3. Członkowie honorowi i wspierający nie posiadają biernego i czynnego prawa wyborczego.
  4. Członkowie honorowi zwolnieni są z płacenia składek członkowskich.

§13

Członkowie do lat 18 mają prawa wymienione w §17 , z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz głosowania nad uchwałami i decyzjami władz Klubu

§14

Członkowie Klubu zobowiązani są do:

 1. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu;
 2. aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Klubu;
 3. regularnego opłacania składek członkowskich;
 4. przestrzegania dobrych zwyczajów i etyki w życiu Klubowym;
 5. godnego reprezentowania Klubu.

§15

Członkostwo ustaje na skutek:

 1. dobrowolnego wystąpienia z klubu zgłoszonego na piśmie do Zarządu;
 2. pozbawienia członka praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu;
 3. wykluczenia na podstawie uchwały Zarządu Klubu:
  – z powodu: łamania statutu,
  – nieprzestrzegania uchwał władz Klubu,
  – braku aktywnego udziału w realizacji celów i pracach z tym związanych prowadzonych przez Klub,
  – niepłacenia składek ponad pół roku,
  – utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
 4. śmierci członka.

§16

Dobrowolne wystąpienie z Klubu członka do lat 18, wymaga pisemnej zgody członka klubu, nie wymaga zgody przedstawicieli ustawowych;

§17

Członkowie Klubu – za wzorowe wykonywanie swych obowiązków, osiągnięcia oraz aktywny udział w działalności Klubu mogą być wyróżniani i nagradzani przez władze Klubu.

ROZDZIAŁ 5
WŁADZE KLUBU

§18

Władzami Klubu są:

 1. Walne Zebranie Członków Klubu;
 2. Zarząd Klubu;
 3. Komisja Rewizyjna;

§19

 1. Kadencja wszystkich władz trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
 2. Władzom Klubu przysługuje prawo kooptacji w celu uzupełnienia swego składu, jednak liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/2 liczby członków władz pochodzących z wyboru;
 3. Uchwały władz Klubu podejmowane są zwykłą większością głosów o ile statut nie stanowi inaczej.

§20

 1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków zwoływane przez Zarząd Klubu raz w roku ( do 30 czerwca danego roku), a co 4 lata jest Walnym Zebraniem Sprawozdawczo – Wyborczym. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
 2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Walne Zebranie zwyczajne może być zwoływane:
  1. uchwałą Zarządu;
  2. uchwałą Komisji Rewizyjnej w przypadku gdy Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania Członków w określonym przez statut terminie;

§21

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. określenie głównych kierunków działalności programowej i polityki finansowej Klubu;
 2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Klubu, Komisji Rewizyjnej i ocena ich działalności;
 3. rozpatrywanie bilansów rocznych i zatwierdzanie sprawozdań;
 4. podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwał w przedmiocie udzielania absolutorium dla Zarządu;
 5. wybór honorowego Komandora Klubu;
 6. wybór Komandora Klubu;
 7. wybór Zarządu Klubu, Komisji Rewizyjnej;
 8. zatwierdzanie regulaminów Klubu, Komisji Rewizyjnej i Zarządu;
 9. podejmowanie uchwał o zmianie Statutu Klubu;
 10. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Klubu;
 11. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu o nie przyjęciu lub wykluczeniu z Klubu;
 12. podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zebrania.

§22

 1. Walne Zebranie jest prawomocne bez względu na liczbę obecnych uprawnionych go głosowania, jeżeli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
 2. Warunkiem ważności uchwał jest ich podjęcie zwykłą większością głosów.
 3. Interpretacja regulaminu wyborczego należy do Walnego Zebrania Członków.

§23

 1. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
  1. z głosem decydującym – członkowie zwyczajni;
  2. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście;

§24

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane na podstawie:
  • uchwały Zarządu Klubu;
  • wniosku Komisji Rewizyjnej;
  • żądania 1/3 członków zwyczajnych z deklaracją złożoną na piśmie z ich podpisami;
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd Klubu w terminie sześciu tygodni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane;

§25

 1. Honorowego Komandora Klubu wybiera Walne Zebranie na wniosek Zarządu;
 2. Honorowy Komandor Klubu:
  1. patronuje działalności klubu;
  2. przewodniczy komitetowi honorowemu imprez żeglarskich organizowanych przez Klub;
  3. wspiera kontakty władz klubu z organami władzy resortowej i państwowej;

§26

 1. Zarząd Klubu składa się z od 1 do 3 członków, wybieranych na Walnym Zebraniu Członków. Komandora Klubu wybiera Walne Zebranie Członków w oddzielnym głosowaniu spośród członków zarządu. Wyboru Wice-komandora, Sekretarza i Skarbnika dokonuje Zarząd.
 2. Zarząd ma prawo kooptacji swego składu w wypadku rezygnacji Członka Zarządu;
 3. W przypadku rezygnacji Komandora Klubu, Zarząd wybiera ze swego grona Komandora, który na najbliższym Walnym Zebraniu powinien uzyskać akceptację w formie uchwały lub dokonać wyboru nowego.

§27

Komandor Klubu oraz co najmniej 1 członek Zarządu Klubu wybierani są spośród funkcjonariuszy Policji, Policji Wodnej w czynnej służbie, lub emerytowanych.

§28

Członek Zarządu i Zarząd Klubu jeżeli nie uzyska absolutorium może być odwołany na Walnym Zebraniu lub Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Klubu, na wniosek co najmniej ¾ obecnych na Walnym Zebraniu Członków Zwyczajnych.

Numer konta. Wysokość składek

Jacht Klub Policjantów Wodnych „Galar”   
Numer konta:
42 1050 1025 1000 0090 8040 1939   
Tytuł wpłaty:
składka roczna – darowizna lub wpisowe – darowizna. 
Wysokość składek członkowskich
składka roczna – 50 zł
wpisowe – 50 zł